Kompleksowe usługi geodetów

Zakres usług:

• tworzenie map do celów projektowych (analogowych i    numerycznych),
• tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych oraz    zasadniczych (analogowych i numerycznych),
• pomiary techniką GPS,
• obsługa geodezyjna inwestycji ,
• pomiary realizacyjne i powykonawcze,
• podziały nieruchomości ,
• sporządzanie dokumentacji do celów prywatnych,
• wznowienia granic,
• rozgraniczanie nieruchomości,
• scalanie i wymiany gruntów pod budownictwo,
• modernizacja ewidencji gruntów.

Firma Techmiar wciąż się rozwija i poszerza zakres swoich usług geodezyjno-kartograficznych.